GDPR

Denne personopplysningspolicyen gjelder for behandling av personopplysninger som skjer innenfor rammen av virksomheten i Danfo og gjelder for alle ansatte i Danfo. Personlig integritet er viktig for Danfo, og denne personopplysningspolicyen beskriver behandlingen av personopplysninger som skjer innenfor rammen av Danfos virksomhet, formålene med behandlingen, som vi kan dele dine personopplysninger med og dine rettigheter i forhold til dine personopplysninger. .

Nøkkelkonsepter

En personopplysning er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk levende person. Eksempler på personopplysninger er navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Behandling av personopplysninger omfatter all håndtering av personopplysninger, for eksempel; innsamling, registrering og oppbevaring. Personopplysningsansvarlig er den som alene eller sammen med en annen person bestemmer formålet med og midlene for behandlingen av personopplysninger og som er ytterst ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende personopplysningslovgivning.

Personopplysningsansvarlig i Danfo er finansdirektør.
 

Oppgaver behandlet

Danfo AB kan samle inn og behandle følgende personopplysninger:
• Navn
• Adresse
• Epostadresse
• Telefonnummer
• Personnummer
• Kontonummer
• Pårørende og hennes telefonnummer
• Førerkort
• Personlige tillatelser eller sertifikater
• Stedsinformasjon samlet inn via for eksempel JETAS, ABAX og mobile enheter
• og annen informasjon som du selv gir eller samles inn av oss innenfor rammen av din ansettelse hos Danfo.
Hensikten med behandlingen

Danfo AB vil behandle informasjonen ovenfor for følgende formål:
• Å kunne opprette arbeidskontrakter
• Å kunne betale lønn
• Å kunne rapportere skattetrekk til skattekontoret
• Å kunne registrere seg i FORA eller Collectum eller andre pensjonsselskaper
• Å kunne sende inn opplysninger til den svenske trygdemyndigheten
• Å kunne utstede arbeidsgiverattest
• For andre tjenester som kan oppstå i forbindelse med løpende lønnshåndtering
• For andre behov som er avgjørende for at du som ansatt skal kunne utføre dine oppgaver
• Og for å oppfylle andre forpliktelser etter loven.
 

Offentliggjøring av personopplysninger

Ingen personopplysninger skal publiseres eller offentliggjøres uten den ansattes samtykke. Unntak fra dette er publisering av navn, stillinger, kontaktinformasjon og bilder på Danfos eksterne nettsider, i nyhetsbrev og i forbindelse med innlevering av tilbud, for Danfos virksomhet, relevante personer. Ytterligere unntak fra dette er publisering av navn, stilling, kontaktinformasjon og bilde på Danfos intranett eller sharepoint. Fullstendig personnummer skal aldri publiseres eller publiseres, dog kan de første 6 sifrene publiseres eller publiseres.

Del informasjon til

Danfo kan overføre til, eller dele informasjonen din med, utvalgte tredjeparter, som følger. Ved deling eller overføring av informasjon tar Danfo alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dataene dine håndteres sikkert og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.
• Grupper i gruppen: Danfo kan dele dine personopplysninger med selskaper i Danfo-gruppen for å oppfylle Danfos forpliktelser overfor deg og for andre formål som er angitt i denne personopplysningspolicyen.
• Myndigheter: Danfo kan gi nødvendig informasjon til myndigheter som politiet, Skatteverket eller andre myndigheter dersom Danfo er forpliktet til det i henhold til loven eller dersom den ansatte har godkjent dette. Et eksempel på rettslig opplysningsplikt er for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.
• Avhending: Danfo kan dele informasjonen din med tredjeparter. I tilfelle Danfo selger eller kjøper operasjoner eller eiendeler, kan Danfo gi ansattes personopplysninger til en potensiell selger eller kjøper av slike operasjoner eller eiendeler.
• Andre eksterne parter: Danfo vil ikke selge ansattes personopplysninger til tredjeparter uten den ansattes samtykke.

Hvor behandler vi dine personopplysninger

Danfo streber alltid etter å behandle dataene dine innenfor EU/EØS. Imidlertid kan data i visse situasjoner overføres til, og behandles i, land utenfor EU/EØS av et selskap i vår gruppe. Siden Danfo er fast bestemt på å alltid beskytte dataene dine, vil Danfo ta alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at den ansattes data håndteres sikkert og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå som kan sammenlignes med og på samme nivå som beskyttelsen som tilbys innenfor EU. / EES.


Tynning av personopplysninger
Ansattes personopplysninger lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.
Ansattes rettigheter til innsyn, retting og sletting

• Rett til innsyn i dine data: Du kan be om en kopi (registerutdrag) av informasjonen du ønsker å vite og verifisere informasjonen vi har om deg.
• Rett til retting: Du har rett til å rette uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg selv.
• Rett til å bli slettet ("retten til å bli glemt"): Du har rett til å be om sletting av dine personopplysninger i tilfeller der data ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Det kan imidlertid være juridiske forpliktelser som hindrer oss i å umiddelbart slette deler av dataene dine. Disse forpliktelsene kommer fra regnskaps- og skattelovgivningen, bank- og hvitvaskingslovgivningen. I slike tilfeller blokkerer vi dataene vi er forpliktet til å lagre fra å bli brukt til andre formål enn å oppfylle slike juridiske forpliktelser.

Endringer i denne personvernerklæringen

Fremtidige endringer i denne personopplysningspolicyen vil bli varslet til organisasjonen gjennom publisering i Danfos sitt operativsystem. Publisering av oppdatert policy vil alltid bli annonsert på neste informasjonsmøte.